LOADING

X
Background Image

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest FM Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Leona Henryka Sternbacha 1

W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:
– pisemnie na adres: 30-394 Kraków, ul. Leona Henryka Sternbacha 1
– mailowo na adres: office@fmsol.pl

 

2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

– dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych przez klientów do kontaktu w ich imieniu
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

– dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości, obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z kontrahentami, prawidłowa komunikacja biznesowa oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

– dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/umowy zlecenie, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit.b, c, f RODO);

– dane osobowe kandydatów do pracy
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ocena kwalifikacji kandydata, ocena wiarygodności przedstawionych danych dotyczących wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jak również ewentualne zawarcie umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO). Przesłanką do przetwarzania danych jest również zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) zawarta w CV;

– marketing
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest marketing własny Administratora na podstawie zgody udzielonej przez odbiorcę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), komunikacja z odbiorcami, organizacja wydarzeń, przesyłanie informacji reklamowych, odpowiedź na zadane pytania, prowadzenie analiz i statystyk na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

– dane osobowe byłych pracowników jak również współpracowników Administratora
Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych Porozumień lub Umów powierzenia m.in. kancelarie notarialne, firmy informatyczne i dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

4. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:
– wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;
– przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;
– w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;
– w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

6. Przysługujące prawa

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:
– dostępu do treści swoich danych;
– sprostowania danych;
– usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);
– ograniczenia przetwarzania;

Mają również prawo do:
– przenoszenia danych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
– cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

7. Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

8. Źródło pochodzenia danych

Jeżeli dane osobowe nie zostały podane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą oznacza to, że zostały przekazane przez współpracujących kontrahentów;

 

9. Pliki Cookies

Administrator wykorzystuje na stronie internetowej www.fmsol.pl pliki cookies (ciasteczka) w celu lepszego dostosowania treści, prowadzenia statystyk, w tym również w celach profilowania. Użytkownicy wyrażają zgodę na używanie plików cookies. Na stronie www dostępna jest Polityka Prywatności.